Všeobecné obchodní podmínky a technické specifikace inzerce vydavatelství Magazino Media SE, se sídlem Baarova 1541/26, IČO 013 86 727, spisová značka H.1022 vedená u Městského soudu v Praze.

Část první – dodací podmínky

Úvodní ustanovení
Společnost Magazino Media, SE (dále jen „vydavatelství“) je vydavatelem řady titulů pro tablety, ve kterých je na základě obchodních smluv mezi vydavatelstvím a zadavateli inzerce pravidelně uveřejňována za úplatu komerční inzerce zadavatelů.

Komerční inzercí se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí jak standardní inzerce ve formě inzerátů, tak i reklamní články (dále jen „PR materiály“) propagující zadavatele inzerce a jeho činnost. Vydavatelství si vyhrazuje právo označit uveřejněný PR materiál jako placenou inzerci.

Inzertní objednávka
„Inzertní zakázkou“ se ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek vydavatelství (dále jen „VOPV“) rozumí objednávka uveřejnění inzerce v některém z titulů periodického pro tablety vydávaných vydavatelstvím. Inzertní zakázkou si zadavatel inzerce objednává u vydavatelství inzerci, přičemž inzertní objednávka musí být písemná. Za písemnou objednávku se považuje též objednávka učiněná faxem nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem konkrétní osoby, nebo naskenovaná, řádně zadavatelem inzerce podepsaná inzertní objednávka odeslaná z důvěryhodné e-mailové adresy. Inzertní objednávka musí obsahovat veškeré náležitosti obchodních listin: Obchodní firmu zadavatele, sídlo, popř. místo podnikání, IČO, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku a dále i bankovní spojení, údaje o obsahu a rozsahu zadané inzerce, datu jejího uveřejnění, titulu, ve kterém bude inzerce uveřejněna, ceně inzerce a musí obsahovat jméno a příjmení, označení funkce zástupce zadavatele inzerce a podpis konkrétní osoby. Inzertní objednávka může být učiněna e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu a pro vydavatelství bude závazná za předpokladu, že inzerent zaplatí 100 % ceny inzerce před zveřejněním. Vzorová inzertní objednávka je zveřejněna na internetových stránkách vydavatelství www.magazino.cz. Inzertní objednávka s výše uvedenými náležitostmi musí být doručena vydavatelství minimálně 2 dny před uveřejněním.

Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzertní zakázky, popř. i jednotlivé zakázky v rámci souhrnné objednávky, kvůli obsahu či zaměření inzerce, které by mohlo odporovat etickým pravidlům vydavatelství, je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy, nebo je jinak pro vydavatelství nepřípustné. Vydavatelství není povinno odmítnutí inzertní zakázky odůvodňovat a odmítnutí zakázky zadavateli inzerce pouze písemně oznámí.

Uzavření smlouvy
Inzertní objednávka je právně závazná až na základě písemného potvrzení ze strany vydavatelství. Za splnění písemné formy se považuje i potvrzení učiněné faxem nebo e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem konkrétní osoby vydavatelství oprávněné potvrzovat objednávky. V případě inzertní zakázky v e-mailové podobě bez ověřeného elektronického podpisu a za předpokladu zaplacení 100 % ceny inzerce před zveřejněním je za písemné potvrzení považováno i e-mailové potvrzení zaměstnance vydavatelství. Smlouva o uveřejnění inzerce (dále jen „smlouva“) je uzavřena okamžikem potvrzení inzertní zakázky vydavatelstvím.

Ceny inzerce jsou stanoveny podle aktuálního ceníku inzerce vydavatelství platného v den potvrzení inzertní zakázky zadavatele nebo zvláštní dohodou vydavatelství se zadavatelem inzerce.

Místem plnění jednotlivých smluv je sídlo vydavatelství.

Rámcová smlouva
V případě, že zadavatel inzerce má v úmyslu v určitém období zveřejnit inzerci v určitém objemu (dále jen „garantovaný objem“), bude v tomto případě uzavřena rámcová smlouva o inzertní spolupráci, která musí být písemná (dále jen „rámcová smlouva“). Rámcová smlouva musí obsahovat specifikaci garantovaného objemu v určitém období a další podmínky.

Pro uveřejňování reklamy v rámci garantovaného objemu je vždy zapotřebí objednávka, která bude odkazovat na rámcovou smlouvu a bude mít náležitosti inzertní zakázky.

Odpovědnost zadavatele za dodané podklady
Zadavatel inzerce odpovídá za obsah a právní přípustnost dodaných textových a obrazových předloh a zbavuje vydavatelství případných nároků učiněných ze strany třetích osob. Vydavatelství v tomto směru není povinno jakkoli prověřovat, zda uveřejněná inzerce zadavatele nepoškozuje či nepoškodí práva a oprávněné zájmy třetích osob.

Dodání inzertních podkladů
Zadavatel inzerce je povinen dodat vydavatelství hotové podklady inzerce podle následujících technických specifikací:

Standardní formát
Celostrana 1536×2048 pixelů (Retina display), možné jsou obrázky ve formátu JPG, PNG, GIF (i animovaný). Užití jiných formátů (PSD, AI, TIFF, PDF) pouze po předchozí domluvě.

Video
Převedení jiných formátů pouze po předchozí domluvě. Codec: H.264
Resolution: 1536 x 2048 pixelů
Sequence: 30 fps
Fileformat: .mp4
Bitrate: 2mps (doporučujeme snížit)

Audio
Zvuk ve formátu MP3 nebo AIFF, případně zvuk WAV.

Reklamace
Reklamace kvality uveřejněné inzerce je nutné uplatnit nejpozději do 30 dnů po uveřejnění příslušné inzerce, a to výlučně písemnou formou. Vydavatelství se zavazuje informovat zadavatele o výsledku reklamačního řízení nejpozději do 30 dnů od doručení příslušné reklamace.

Povinnost uchovat inzertní podklady k inzerci trvá pro vydavatelství tři měsíce od uveřejnění inzerce.

Zadavateli inzerce je po uveřejnění inzerce zaslána faktura na cenu inzerce společně s printscreen inzerce v daném titulu. V případě, že zadavatel inzerce neposkytl platbu předem, je povinen fakturu uhradit v souladu s níže uvedenými Platebními podmínkami.

V případech způsobených v důsledku zásahu vyšší moci, anebo při neovlivnitelných poruchách provozu má vydavatelství nárok na plnou úhradu ceny inzerce.

Část druhá – platební podmínky a další ujednání

Faktury a platby
Zadavatel je povinen uhradit vydavatelství cenu inzerce na základě faktury vystavené vydavatelstvím do 15. dne ode dne vydání titulu.

Faktura vydavatelství je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení.

Vydavatelství si vyhrazuje právo na zaplacení zálohy na cenu inzerce před jejím uveřejněním, a to až do výše 100 % ceny inzerce.

Slevy z ceny inzerce
Vydavatelství poskytuje i slevy z ceny inzerce za opakování za dané inzerce, a to v této výši:

2x 5 %
3–6x 10 %
7–12x 15 %

Prodlení s úhradou
V případě nezaplacení ceny inzerce v určeném termínu splatnosti si vydavatelství vyhrazuje právo na neuveřejnění zbývající již řádně objednané a potvrzené inzerce.

Při prodlení zadavatele se zaplacením ceny inzerce mohou být vydavatelstvím účtovány úroky z prodlení ve výši 0,1 % z ceny inzerce za každý den prodlení.

Storno zadané inzerce
Storno zadané inzerce lze učinit pouze písemně.

Zpracování podkladů, příplatky, vklady a ostatní

Podklady
Zadavatel inzerce je povinen dodat vydavatelství hotové podklady inzerce podle technických specifikací každého titulu zvlášť. Pokud zadavatel dodá vlastní nehotové poklady, tj. materiály ke grafickému zpracování, účtujeme grafické práce v rozsahu celostrany: 1/1 dle náročnosti: 20 000 – 40 000 Kč. Cena obsahuje maximálně dvě korektury zadavatelem. Každá další korektura bude účtována jako nová zakázka. Vydavatelství si vyhrazuje právo jasně označit slovem „inzerce“ (popř. „prezentace značky“, „speciální inzertní projekt“ apod.) všechny inzeráty, které v důsledku svého obsahu a stylizace nejsou na první pohled jasně rozeznatelné od redakčních materiálů. Způsob označení, jeho velikost a umístění vždy určí vydavatelství.

Příplatky
Příplatky se vztahují na všechny nestandardní požadavky na umístění či realizaci inzerce, jako je např. ostrůvková inzerce, inzerce obteklá textem, inzerce se speciálním umístěním atd. Příplatky budou v těchto případech kalkulovány individuálně, dle náročnosti realizace nebo umístění a vzhledem k vícenákladům spojených s realizací takové inzerce.

Ochrana osobních a jiných údajů
Zadavatel inzerce a vydavatelství se zavazují chránit informace a údaje poskytnuté v souvislosti s těmito VOPV.

Uzavřením smlouvy nebo vyplněním inzertní objednávky zadavatel inzerce uděluje vydavatelství souhlas se zpracováním osobních a jiných údajů poskytnutých vydavatelství v souvislosti se smlouvou, a to za účelem jejich dalšího zpracování pro reklamní, marketingové a jiné aktivity vydavatelství.

Právní režim smlouvy, rozhodčí doložka
Práva a povinnosti mezi vydavatelstvím a zadavatelem inzerce vzniklé z uzavřené smlouvy se řídí českým právním řádem. Závazkový vztah založený smlouvou mezi vydavatelstvím a zadavatelem inzerce se na základě dohody smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. http://www.magazino.cz/obchodni-podminky/Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy mezi vydavatelstvím a zadavatelem inzerce a v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Strany se zavazují podrobit se rozhodčímu nálezu.

Zadavatel inzerce byl s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Magazino Media SE pro inzerci řádně seznámen, souhlasí s nimi a tento souhlas stvrzuje svou inzertní objednávkou.